Bestuur & Organisatie (FGL)

Werkplan 2021 - 2024

Meerjaren Werkplan 2021-2024

Een ambitieus plan maar wij gaan ervoor de komende jaren; 

Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

In 2020 is het werkplan van FGL aanzienlijk beïnvloed door de corona maatregelen. De geplande bijeenkomsten, cursussen en (bestuur en werkgroep) vergaderingen konden niet doorgaan of moesten worden verplaatst. Het bestuur heeft regelmatig moeten kiezen om noodzakelijke bestuur- en/of werkgroep afspraken te maken via MSTeams vergaderingen. Een (digitale) oplossing die FGL in staat stelt om de noodzakelijke besluiten te nemen, maar toch blijft het een oplossing met beperkingen. Juist de digitale geschiktheid blijkt niet altijd mogelijk voor de doelgroep(en) en vrijwilligers. Ook de beperkte beschikbaarheid van locaties en mobiliteit (openbaar vervoer en aangepast vervoer) werd in de corona tijd extra bemoeilijkt. In het werkplan 2021-2024 kunnen de corona maatregelen ook de geplande activiteiten negatief beïnvloeden. FGL zal creatief naar oplossingen zoeken als de corona maatregelen daar aanleiding toe geven. 

Download het volledige werkplan 2021-2024

 

Jaarverslag 2020

ALV 18 februari 2020

Tijdens de ALV 2019 is er een nieuw bestuur gekozen.

Volledig nieuwe start FGL 18-02-2020 met een volledig nieuw bestuur.

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40176625

Benoemt nieuwe voorzitter: P. Th. (Peter) Michels
Algemeen bestuur:
J. (Jack) Gardeniers
R.A. (Rob) Hanssen
H. (Herman) Evers
A. (Ab) Wissingh

Secretaris:
B.C. (Cäte) van den Hadelkamp-van Zanten

Penningmeester: Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe penningmeester, er worden gesprekken gevoerd met gegadigden.

Bestuur FGL vergaderd 6 tot 8 keer per jaar bij bijzondere gebeurtenissen wordt er een extra vergadering belegt.

Werkgroepen beleggen naar noodzakelijkheid eigen vergaderingen.

De planning wordt via een jaarplanning kenbaar gemaakt.

Afgetreden: interim-voorzitter S. (Sjoerd) Aerts

Voorwoord

De Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL) heeft vanaf de oprichting in 1983 zich ten doel gesteld om de collectieve belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening in de provincie Limburg te organiseren. Deze federatieve en collectieve belangenbehartiging, werd ook ingegeven, door de wens/vraag van de provincie Limburg en de provinciale actoren op zorg- vervoer-, welzijnsterreinen die voor een volwaardig en gelijkwaardig burgerschap van mensen met een beperking belangrijke voorwaarden zijn.

Er is heel veel werk verricht door onze vrijwilliger in Bestuur en Werkgroepen.
Mede door hun bijdragen en inzet is FGL weer op een niveau aan gekomen waar we trots op kunnen zijn. Er is nog veel werk wat uitgerold moet worden, maar met ons aller inzet en vertrouwen komt dat zeker goed.

Een speciaal woord van DANK aan onze vrijwilligers, dank voor uw tomeloze inzet om FGL te laten groeien en in de toekomst nog verder te ontwikkelen.
Met elkaar mogen wij trots zijn voor wat wij nu al hebben bereikt en wat wij nog verder zullen uitbouwen.

Peter Michels
Voorzitter FGL

Inleiding:
FGL begon zich te manifesteren als een gesprekspartner voor de provinciale overheid en provinciale veranderingen in de zorg, vervoer en welzijn. Deze vernieuwing, kreeg een grote impuls met de decentralisatie in de zorg- vervoer en welzijn terreinen naar de lokale overheid, waardoor landelijk en provinciaal beleid op lokaal niveau moest worden georganiseerd. De rol van FGL veranderde naar een ondersteunende rol, om de provinciale, regionale, maar vooral de vernieuwende medezeggenschap- advisering door lokale belangenorganisaties te helpen om hun rol in de decentralisatie te kunnen oppakken. FGL deed dit met het aanbieden van scholing, cursussen, thematische deskundigheidbevordering en het organiseren van de collectieve belangen. Het verbeteren van de integrale toegankelijkheid in de provincie Limburg was daarbij een belangrijk speerpunt van FGL, want bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheidsaspecten zijn belangrijke voorwaarden om actief te participeren in onze samenleving!

Met de voortschrijdende decentralisatie van wetgeving en voorzieningen voor mensen met functiebeperkingen en/of chronische aandoeningen, werd de rol van FGL steeds meer een ondersteunende rol. Nu wij weten, dat de decentralisatie op diverse terreinen niet of onvoldoende is geslaagd, is de waarde van FGL misschien nog belangrijker geworden. Er zullen veranderingen nodig zijn om de koers te wijzigen en de participatie van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening opnieuw in te richten. Hierbij moet wel de stem en ervaringen van de mensen zelf worden ingebracht, een bijdrage leveren aan de (nieuw) te maken keuzes. De demografische ontwikkelingen zijn maar slechts één reden om zorgvuldig de koers in participatie, zorg, en welzijn te bepalen. FGL wil de inclusieve samenleving realiseren met de inbreng en visie van mensen met een beperking. De inclusieve samenleving kan alleen maar slagen als wij met zijn allen werken aan deze inclusie-agenda, waarin mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening worden gezien en gehoord? Daarnaast zal de digitale ontwikkelingen ook de informatievoorziening veranderen en kansen bieden om goed geïnformeerd de nieuwe keuzes te maken. In deze (nieuwe) digitale omgeving liggen nieuwe opdrachten en kansen voor FGL.

In februari 2020 trad een nieuw bestuur aan, dat zich vanaf het begin zag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen maar ook met keuzes uit het verleden die om nieuwe beoordelingen vroegen. De aangetroffen financiële positie van FGL, was weliswaar gezond, maar er was ook wel gebrek aan visie, strategie en voortgang in de rol en positie die FGL wilde innemen en met name als federatie wil innemen voor de lid-organisteis. Stilstand in financieel, organisatorisch, administratief, communicatief en informatievoorzieningen maakte nieuwe keuzes noodzakelijk. Ook is er een herstel van de ANBI- status noodzakelijk gebleken, deze was verloren gegaan. Inmiddels is de status hersteld zijn wij weer opgenomen in de Groeps- ANBI van IederIn. Juist de samenhang tussen activiteiten, voorlichting, communicatie, informatievoorziening aan de lid-organisaties en íedereen’ die zich wil manifesteren om de belangen van mensen met beperkingen te behartigen.

Download het volledig Jaarverslag 2020

Taakverdeling

Functies, profielen bestuursleden en taakomschrijvingen:

Het bestuur van de Federatie Gehandicaptenorganisatie in Limburg geeft leiding aan de invulling van de vereniging, stuurt vrijwilligers aan, en zorgt ervoor dat de algemene doelstellingen van de vereniging, conform het bepaalde in:

De Statuten, Bestuursdocument van 1 juli 2021 en het Huishoudelijk reglement worden nagestreefd. Vanaf 1 juli 2021 is elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk ook als een medebestuurder in de fout gaat. De nieuwe WBTR vereist vastlegging van deze feiten in de statuten, door het opmaken/accorderen van een Bestuursdocument (dat vanaf 1 juli 2021 bindend is daarna hebben wij als FGL nog 5 jaar om de statuten aan te passen en bij de notaris vast te laten leggen. Elk jaar in de maand mei zullen deze vaststellingen worden geagendeerd/geëvalueerd.

Welke bestuursfuncties zijn essentieel binnen het bestuur?

Het bestuur van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale vereniging en handelt strikt via de wettelijke kaders van de statuten, Bestuursdocument WBTR, huishoudelijk reglement en archiefwet (Verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn (evenals stichtingen) administratieplichtig ingevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

Download de volledige Taakomschrijving FGL Bestuur

 

ANBI-status

Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

Mevrouw C. van den Hadelkamp

Prins Clausstraat 40

5953 NE  REUVER

Onderwerp:       Datum:                 Referentie:          Inlichtingen bij:
ANBI        29-01-2021          21-0654/RS        Ria Sluijs
                                                                                  r.sluijs@iederin.nl


                                             

Geachte mevrouw Van den Hadelkamp,

Hierbij verklaren wij dat Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg met RSIN 804293260 en gevestigd te Reuver, sedert 1 januari 2008 onder de collectieve ANBI-regeling van de vereniging Ieder(in) valt. Het nummer van de ANBI-beschikking van Ieder(in) is 820220619 en het betreft groepsbeschikking G5.

Hoogachtend,

Illya Soffer

Directeur Ieder(in)

Bekijk ons financieel jaarverslag op de ANBI-website 

 

 

Bestuursleden van FGL

Dagelijks Bestuur

Peter Michels

Voorzitter 

Met 40 jaar ervaringsdeskundigheid als iemand met een visuele beperking, heeft mij geleerd, "als het over ons gaat, het niet zonder ons gaat!"

Thema: Redactieraad/ Communicatie


Patrick Moonen

Penningmeester

Vanaf februari 2021 ben ik toegetreden als penningmeester bij FGL. Voor die tijd heb ik twee HBO-Studies afgerond, nl. als “Chemische analist” (Avans Hogeschool Breda) en “Bedrijfseconomie” (Hogeschool Zuyd Sittard). Na jarenlang te hebben gewerkt als Chemische analist werd ik juni 2009 getroffen door een zware netvliesloslating. Door de vele oogoperaties en wat pech zijn de oogzenuwen en spieren beschadigd waardoor ik nu met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) door het leven moet. De financiële kennis heb ik opgedaan als projectcontroller bij het UWV, Centrale Cliëntenraad van Koninklijke Visio en penningmeester van de NVBS Noord- en Midden Limburg.

Door de onzichtbare beperking ben ik zeer betrokken bij mensen met zichtbare- en/of onzichtbare beperking en FGL en de doelgroep direct- of indirect te helpen naar een stabiele financiële situatie zodat de dromen, wensen en tekortkomingen kunnen worden gerealiseerd.

Thema: (Arbeid) Participatie & Re-integratie


Cäte van den Hadelkamp

Secretaris

Zet mij op vele fronten in voor een Inclusieve samenleving!
Thema: Redactieraad/ Communicatie
Thema: (Arbeid) Participatie & Re-integratie


Algemeen Bestuur

Rob Hanssen

Bestuurslid
Voorzitter Toegankelijkheid

In mijn arbeidsleven heb ik de laatste 28 jaren bij de sociale verzekering als arbeidsdeskundige gewerkt. Hierbij kwam ik regelmatig in aanraking met mensen met één of meerdere beperkingen en moest constateren dat daarbij de toegankelijkheid van de eigen woning maar vooral ook van gebouwen waar iedereen regelmatig naar toe moet, een groot probleem is. Of dat nu de supermarkt of het gemeentehuis is, de dokterspraktijk of de kledingzaak. Voor de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen is de laatste jaren dus terecht steeds meer aandacht. Dat is voor mij dan ook de reden geweest om bij de FGL in de werkgroep Toegankelijkheid als vrijwilliger te gaan werken en inmiddels als voorzitter te functioneren.

Wij verwachten dat de nieuwe webpagina Toegankelijk Limburg tegemoet komt aan de vraag naar een makkelijke en goede manier om gebouwen op toegankelijkheid te beoordelen en de toegankelijkheid voor iedere inwoner van Limburg en bezoeker van onze provincie op een begrijpelijke wijze in beeld te brengen.

Thema: Toegankelijk Limburg


Ab Wissingh

Bestuurlid

FGL is dé organisatie die zich met name richt op toegankelijkheid voor de hele bevolking, naast andere belangen voor mindervaliden. Omdat ik al jaren actief betrokken deelneem aan/ met het seniorenbeleid, waar toegankelijkheid een grote rol speelt, ben ik toegetreden tot het bestuur van FGL.

Thema: Vervoer
Thema: Toegankelijkheid


 

Herman Evers

Bestuurslid 

Sinds 2000 belangenbehartiger in hart en ziel voor mensen met een blijvende of tijdelijke beperking.  

Thema: Toegankelijkheid
Thema: Cursus ‘Basiskennis integrale toegankelijkheid’


 

 

 

 

WBTR

Handboek Goed Bestuur - WBTR Proof

Iedere vereniging of stichting moet zich (gaan) houden aan de regels zoals die vastgelegd zijn in de WBTR: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen. Ze moeten op papier zetten hoe zij die regels naleven en zo nodig de statuten aan laten passen.

Goed bestuur
Bestuur afspraken praktisch
Goed bestuur financiën
Bestuursaansprakelijkheid
De vereniging
Checklist WBTR, inclusief aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, belet & ontstentenis, meervoudig stemrecht en toezicht

Dit Bestuursdocument is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2021.

Waarop het Algemene Bestuur van FGL hebben de leden goedkeuring verleend.
In de ALV wordt dit besluit toegelicht.

Ondertekening:
Voorzitter Peter Michels
Penningmeester Patrick Moonen
Secretaris Cate van den Hadelkamp -van Zanten

Download hier het volledig Handboek (bestuursdocument) FGL